Habitacions

Hostes

Habitació 1

Adults
Nens

Avís legal i condicions generals d'ús

 1. Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informem que eveniahotels.com (en endavant, la "Web") és un nom de domini titularitat de EVENIA HOTELS, S.L. (en endavant, "EVENIA HOTELS" o la “Companyia”), amb domicili al carrer Muntaner 401 entresol. 1ª 08021 de Barcelona - Espanya, C.I.F. B-62105176, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32124, Foli 196, Secció Gral, Fulla B-207778, Inscripció. 1ª.

 1. Objecte

El present document té per finalitat regular les normes d'ús de la Web (en endavant, "Condicions Generals") i salvaguardar la protecció dels usuaris de la mateixa. Els termes "Vostè" i "Usuari" es fan servir aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixen a aquest lloc de la web.

EVENIA HOTELS posa a disposició a través de la Web (i les seves altres pàgines web oficials), informació i serveis relacionats amb els nostres hotels, tals com Reserves online d'habitacions, galeria d'imatges, Atenció al client i diverses promocions en contínua evolució (en endavant, els "Serveis").

 1. Navegació i acceptació de les Condicions Generals

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, li confereixen la condició d'usuari de la mateixa, i suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes normes d'ús, motiu pel qual l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les amb deteniment cada cop que visiti la Web.

 1. Registre de l'usuari

Registre. El registre com a usuari és totalment gratuït, i és condició indispensable per poder contractar els Serveis a través de la Web (a l'apartat "El Meu Compte"). En el procés de registre es sol·licitarà a l'usuari determinades dades personals amb la finalitat de tramitar la contractació dels diferents Serveis.

Nom d'usuari i contrasenya. Si l'usuari decideix registrar-se a la Web, es sol•licitarà un nom d'usuari i una contrasenya, en els termes descrits a la Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

Edat. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els Serveis. De la mateixa manera, manifesta que accepta la vinculació a aquestes Condicions Generals d'Ús, que declara entendre i acceptar en la seva totalitat.

Menors d'edat. En el cas que l'usuari sigui menor d'edat, aquest requerirà l’ autorització dels seus pares i/o tutors, amb la finalitat de poder contractar els Serveis des de la Web, a través de l'aportació dels documents pertinents (de forma enunciativa però no limitadora, e-mail adjuntant carta d'autorització degudament firmada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax), documents que EVENIA HOTELS sol·licitarà de forma prèvia a la contractació dels seus Serveis.

 1. Protecció de dades de caràcter personal

5.1. Objecte.

La finalitat de la Política de Privacitat de EVENIA HOTELS és protegir la informació publicada o comunicada a través d’Internet, especialment les dades que l'Usuari pugui introduir a la Web d’EVENIA HOTELS.

EVENIA HOTELS informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016.

5.2. Dades personals per a la gestió de reserves i facturació.

L'Usuari consent expressament que les seves dades personals recollides a través de la Web i/o per qualsevol altre mitjà en el context d’una eventual contractació dels Serveis, han estat incloses en el sistema de tractament de EVENIA HOTELS amb la finalitat d'atendre la seva reserva i sol•licituds d'informació dels nostres Serveis. En compliment amb la normativa vigent, la Companyia informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert (com a mínim de 6 anys en el cas de reserves).

La Companyia procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, comprometent-se a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Amb la present clàusula Vostè queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació dels Serveis (i.e, si escau , autoritats policials). Vostè consent de forma expressa a que les seves dades siguin tractades per la Companyia per complir les finalitats indicades anteriorment. Així mateix ens autoritza a que puguem comunicar les seves dades a les companyies EVENIA TRAVEL, S.L., MF INTERNACIONAL, S.L. i PUNT 3.000, S.L., així com a les companyies titulars o gestores dels Hotels en els què vostè faci la seva reserva, amb l’únic propòsit de gestionar la seva reserva i facturació, així coma la companyia REVINATE, INC, en cas que hagi facilitat el seu e-mail, per millorar la seva experiència com a client en els nostres Hotels, a través de l'enviament de qüestionaris de satisfacció. El fet de no poder facilitar les seves dades a les entitats esmentades implica que EVENIA HOTELS no podrà complir amb la prestació dels Serveis.

En qualsevol cas, l'informem que Vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat i oblit dirigint-se per escrit a C / Muntaner 401, Entresòl 1a, 08021 Barcelona o a l'adreça de correu electrònic info@eveniahotels.com, aportant fotocòpia del D.N.I. o el document d’identificació corresponent, indicant una adreça exacta a efectes de notificacions i assenyalant concretament les dades sobre les quals exerceix el dret en qüestió. Així mateix, pot dirigir-se al DPO mitjançant escrit a l’adreça de correu electrònic d_p_o@eveniahotels.com. També podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control pertinent si ho creu convenient.

5.3. Dades personals per a accions comercials i de promoció.

L'Usuari que hagi acceptat rebre el Newsletter de la nostra Web, consent expressament que les seves dades personals recollides a través de la Web i/o per qualsevol altre mitjà en el context d’una eventual contractació dels Serveis han estat incloses en el sistema de tractament de EVENIA HOTELS amb la finalitat d'enviar-li publicitat i informacions comercials. En compliment amb la normativa vigent, la Companyia informa que les dades seran conservades mentre l'Usuari no es doni de baixa del Newsletter.

La finalitat d'aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemarketing, dels productes i serveis de EVENIA HOTELS, sobre serveis que s'ofereixen a través de la pàgina web de EVENIA HOTELS, que consideri que poden resultar interessants per a l'Usuari, per ser de la mateixa naturalesa als contractats. Així mateix, l'Usuari accepta que les dades siguin cedides a empreses del Grup EVENIA, segons la normativa de l'RGPD, per a l'enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis de EVENIA HOTELS, MF INTERNACIONAL, S.L., EVENIA TRAVEL, S.L. i de les empreses del Grup EVENIA (ubicades a Espanya, països de la Unió Europea i a l'estranger, en el cas que l'Usuari sol•liciti el servei i ho autoritzi en acceptar les condicions de reserva), de la mateixa naturalesa als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea i a l'estranger, en el cas que l'Usuari ho autoritzi en acceptar les condicions de reserva), de la mateixa naturalesa als contractats. EVENIA HOTELS no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels usuaris, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment previ de l'usuari. En el moment en que el client realitza la reserva de qualsevol servei des de la Web, l'Usuari dona el seu consentiment perquè EVENIA HOTELS pugui transmetre, si és el cas, als col•laboradors (identificats oportunament) necessaris per a l'efectiva prestació del servei contractat, les dades de caràcter personal que siguin estrictament necessàries per a la realització del referit servei. L'autorització de l'Usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals podrà ser revocada, sense efectes retroactius, en els termes que estableix la normativa aplicable. La revocació implicarà la cancel•lació dels serveis oferts a la Web.

EVENIA HOTELS garanteix l'adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia d'acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, EVENIA HOTELS utilitza La Plataforma MailChimp per a la gestió de les seves comunicacions comercials, aquesta plataforma està adherida al Privacy Shield Suïssa-EEUU, (amb la qual cosa compta amb les garanties suficients en matèria de tractament de dades personals).

5.4. Cessions de Dades Internacionals

Els servidors de dades de EVENIA HOTELS estan ubicats al Principat d'Andorra, país amb nivell adequat de protecció d'acord amb la Decisió 2010/625 / UE de la comissió. L'usuari consent expressament que les seves dades personals siguin emmagatzemades en aquest país així com qualsevol transferència de dades entre aquest país i un altre país de la UE, sempre que es compleixin els requisits marcats en el RGPD.

En el cas que les cessions a empreses del grup EVENIA indicades en els punts 2 i 3 es produeixin a empreses de fora de la UE, EVENIA HOTELS subscriu les clàusules contractuals tipus, d'acord amb la Decisió 2010/87 / UE de la Comissió, del 5 de febrer de 2010, relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament establerts en tercers països, de conformitat amb la Directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell.

En cas particular de cessió a empreses del grup EVENIA amb seu a Andorra, la cessió es basa en la decisió de ser un País amb nivell adequat de protecció d’acord amb la Decisió 2010/625 / UE de la Comissió, del 19 d'octubre 2010.

 1. Cookies

Part dels serveis de personalització de EVENIA HOTELS utilitzen cookies.

Una cookie és un fitxer de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip.

Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus clients.

EVENIA HOTELS utilitza cookies amb l'exclusiva finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització del seu lloc web. La informació que EVENIA HOTELS emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un nombre que identifica un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació preferit, i la data en la qual es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixe'l en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No conté cap dada personal, informació econòmica o de salut.

EVENIA HOTELS també podrà registrar les seves adreces IP per a diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels usuaris.

Per a més informació sobre les cookies que utilitza EVENIA HOTELS i la forma de desactivar-les, premi en el següent enllaç: POLÍTICA DE COOKIES.

 1. Confidencialitat

EVENIA HOTELS no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer amb excepció a l'establert en els apartats anteriors.

EVENIA HOTELS garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

 1. Ús de la Web i contractació serveis

8.1. Ús de la Web: L'usuari es compromet utilitzar la Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, d'acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web o serveis, amb fins o efectes il•lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa. En aquest sentit, en el cas que l'usuari no respecti aquestes Condicions Generals, EVENIA HOTELS es reserva el dret de suspendre de forma immediata el compte de l'usuari (en el cas que disposés d'un compte) podent denegar-li també l'accés al servei.

8.2. Procediment de contractació: Els usuaris accediran a la web o bé directament a través del Web o podran optativament subscriure's al servei de newsletter d'EVENIA HOTELS per rebre comunicacions comercials, i també podran registrar-se de forma individual i crear un compte personal a la Web, on s'emmagatzemarà a l'apartat "EL MEU COMPTE" la relació de serveis contractats i les dades personals de l'usuari i altres funcionalitats.

Els usuaris després de seleccionar un servei en concret publicat a la Web, podran formalitzar el procés de reserva d'aquest servei. L'usuari rebrà un mail de confirmació en el que se li indicarà l'estat de la seva ordre de compra (confirmació, sol•licitud de modificació o anul•lació del servei). Aquest mail li servirà com a comprovant de la seva reserva / servei.

Una reserva es considera contractada en el moment en què l'usuari faci clic sobre el document d'acceptació de la reserva. La confirmació de la reserva es realitza en el moment de l'enviament al correu electrònic de l'usuari per part de EVENIA HOTELS d'un e-mail justificant de recepció i confirmació de la reserva realitzada, que tindrà lloc en el termini de les vint-i-quatre (24) hores següents a la recepció de la formalització de la reserva del Servei per part de l'usuari. Si l'usuari no rebés cap e-mail en aquest termini, s'ha de posar immediatament en contacte amb EVENIA HOTELS, per tal que puguem solucionar la situació en el menor temps possible.

8.3. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida durant un termini de 24 hores amb targeta de crèdit. En cas de no presentar-se a l'hotel sense previ avís, se li cobrarà la primera nit d'estada (IVA i taxes incloses) o, si no, l'import pactat segons les condicions particulars de la tarifa reservada.

8.4. Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia. La cancel•lació de reserves per l'usuari no li ocasionarà despeses de cancel•lació anticipada, sempre que aquesta s'efectuï abans de l'hora establerta en les condicions de cada tarifa. Passat aquest llindar, EVENIA HOTELS cobrarà en concepte d'indemnització les despeses de cancel•lació, que ascendiran a l'import de la primera nit (IVA i taxes incloses), o al que estableixen les condicions de cada tipus de tarifa. En cas de sortida anticipada a les dates contractades, EVENIA HOTELS pot carregar un import de penalització (un 60% de la resta de l'estada per sortides de dos o més dies i el 100% si s'avança la sortida un dia).

8.5. Preus per habitació i nit.

Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en cada oferta s'indiqui. Quan hi hagi o s'observin raons justificables, EVENIA HOTELS es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Als preus se'ls aplica l'IVA, sense perjudici que se'ls apliquin també impostos addicionals d'acord amb la regulació local vigent en cada un dels països o zones autònomes. Els referits impostos locals hauran de ser abonats directament a l'hotel. L'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació, amb el detall de l'oferta contractada i el preu (més IVA) corresponent, que estarà visible en el seu compte d'usuari.

Els serveis no inclouen el transport fins a l'hotel reservat, que seran responsabilitat de l'usuari, fins al lloc en què tindrà lloc el servei, llevat que per a una oferta (paquet de vol i viatge) determinada així es determini, cas en el qual resultaran d'aplicació les condicions establertes per l'oferta.

Recordi que, independentment de la moneda de presentació triada a la nostra pàgina web, totes les transaccions a www.eveniahotels.com es contracten en euros i el tipus de canvi que es mostra en altres monedes és només a títol informatiu i sense valor contractual. Les reclamacions per diferències de canvi no seran acceptades.

8.6. Pagament: Un cop l'usuari hagi decidit contractar un servei ofert a la Web, se li demanaran una sèrie de dades per a la seva efectiva reserva i contractació i, en funció de l'oferta contractada, l'usuari podrà escollir entre aquestes opcions de pagament:

 1. a) el pagament directe a través d'EVENIA HOTELS, cas en el qual es facilitaran instruccions per formalitzar el pagament a través de la passarel•la de pagament de la Web essent també d'aplicació les condicions particulars que regeixin per a aquest servei concret. El pagament es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o transferència, en els termes que s'indiquin oportunament per a l'oferta.
 2. b) el pagament directament en l'establiment en què es presti el servei contractat, cas en el qual també són aplicables les Condicions Particulars que regeixin per a aquest concret Servei.

8.7. Errors. EVENIA HOTELS no es responsabilitza dels errors causats a la reserva quan les dades facilitades per l'usuari siguin incorrectes, incompletes o falses, i serà responsabilitat exclusiva de l'usuari qualsevol problema o despesa associada a aquest problema o la seva resolució.

8.8. Cancel·lació i modificació / ampliació de reserves de Serveis per part dels Usuaris. Els Usuaris podran cancel•lar o ampliar les reserves de serveis acceptades i confirmades per EVENIA HOTELS sempre que l'oferta en qüestió ho permeti i atenent als termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals d’Ús i, en allò no previst expressament per les mateixes, per la normativa aplicable. Aquesta informació serà facilitada a l'Usuari en la pròpia oferta i, si escau, en les condicions particulars de la mateixa.

EVENIA HOTELS posa a disposició de l'Usuari, a l'apartat de la Web "EL MEU COMPTE", secció "LES MEVES RESERVES", el procediment aplicable en cas de cancel·lació d’una reserva segons correspongui a cada cas ( reemborsament i / o atorgament de vals de bescanvi de la reserva, despeses de gestió per la cancel•lació associats, etc.). El cost d'ampliació / modificació d'una reserva dels Serveis s'especificarà oportunament per a cada cas en particular.

En el supòsit en que l’Usuari sol·liciti la cancel·lació d’una reserva havent anticipat, total o parcialment, el pagament dels Serveis contractats a traves de la WEB, i sempre i quan aquesta sigui possible (i) es tracti d’una reserva en la que la cancel·lació estava expressament prevista en la oferta en qüestió i/o en les condicions particulars de la mateixa i (ii) l’Usuari hagi procedit a comunicar a EVENIA HOTELS la seva intenció de cancel·lar els Serveis contractats dins dels trenta (30) dies anteriors a la data d’ocupació o d’inici dels Serveis contractats, EVENIA HOTELS restituirà íntegrament a l’Usuari l’import anticipat (descomptant les despeses bancàries i/o de gestió en les que EVENIA HOTELS hagi d’incórrer a aquests efectes), bé mitjançant la concessió d’un bo per l’import dels serveis anticipats menys les despeses de cancel·lació, que podrà utilitzar per allotjar-se en qualsevol dels establiments hotelers de la Companyia en altres dates, i a ser consumit en els següents 12 mesos des del moment en el que l’Usuari hagués comunicat la voluntat de cancel·lar els Serveis, bé mitjançant el reemborsament de l’import, a discreció d’EVENIA HOTELS.

EVENIA HOTELS no es farà responsable de les despeses ocasionades i/o dels imports avançats no recuperats per aquells desistiments que es produeixin al marge del que s’estableix en aquestes Condicions Generals.

8.9. Cancel·lació de reserves de Serveis per part d’EVENIA HOTELS

EVENIA HOTELS es reserva la facultat de cancel·lar, en les condicions que es diran, qualsevol reserva efectuada en qualsevol de les seves instal·lacions dels seus establiments hotelers en cas que concorri qualsevol supòsit de força major i en tant perduri el mateix i/o les conseqüències derivades d’aquest supòsit de forma que impedeixi a EVENIA HOTELS, total o parcialment, mantenir obert l’establiment hoteler i/o les seves instal·lacions connexes, així com prestar els serveis propis o inherents a la seva activitat hotelera o, en el seu cas, quan li suposi un esforç extraordinari i costós el fet de seguir prestant els serveis esmentats en les mateixes condicions de qualitat i seguretat.

A aquests efectes, es consideraran causes de força major, circumstàncies com ara la guerra, revolució i disturbis civils o polítics, actes de terrorisme, tancament de fronteres o altres obligacions i/o restriccions extraordinàries imposades per les autoritats públiques estatals o comunitàries, interrupció dels serveis públics bàsics, epidèmies, catàstrofes i altres causes alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, que tinguin gravetat i impossibilitin, totalment o parcialment, la prestació dels serveis en condicions òptimes o en les condicions necessàries per garantir el bon funcionament i seguretat de l'establiment hoteler i dels seus usuaris, tot això de conformitat amb les obligacions atribuïdes a les persones titulars dels establiments hotelers que regula l'article 14 de Decret 159/2012, d'establiments d'allotjament turístics.

En els casos ara previstos, de cancel·lar-se una reserva per part de EVENIA HOTELS, aquesta podrà, bé reemborsar a l'usuari titular de la reserva la suma abonada, bé lliurar al mateix usuari un bo per l'import total de la reserva efectuada que podrà utilitzar per allotjar-se en qualsevol dels establiments hotelers de la Companyia en altres dates, el qual haurà de ser consumit en un termini màxim de 365 dies des que EVENIA HOTELS hagi comunicat a l'usuari aquesta opció. En la mesura del possible, sempre que EVENIA HOTELS tingui disponibilitat i mitjans suficients, procurarà oferir a l'usuari titular de el bo la possibilitat de realitzar una nova reserva en les mateixes condicions a les inicialment sol·licitades (establiment, tipus d'habitació, durada , nombre d'hostes, etc.).

 1. Propietat Intel•lectual i Drets d'Autor

Tota la informació continguda a la Web, el seu disseny gràfic i el codi del llenguatge, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel•lectual. No es permet, sense perjudici del que es recull a les presents normes d'ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en aquesta pàgina sense autorització prèvia de EVENIA HOTELS. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe sense autorització prèvia i per escrit d'EVENIA HOTELS queda prohibida. L'autorització per a la reproducció pot sol•licitar-se a l'adreça de correu electrònic marketing@eveniahotels.com.

 1. Dret de Modificació de la Condicions Generals i Exclusió de garanties i de responsabilitat.

10.1. Modificació: EVENIA HOTELS es reserva el dret d’actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals, informant als Usuaris de les modificacions efectuades a través de la Web. Per aquest motiu, l'Usuari ha de consultar amb regularitat la última versió publicada a la Web, que estarà acceptant en cada nova connexió a la mateixa. Aquestes modificacions només seran d'aplicació a partir de la seva entrada en vigor. En tot cas, de forma prèvia a la contractació de qualsevol servei ofert a la Web, s'exigirà l'acceptació tant de les Condicions Generals que estiguin vigents en cada moment, així com, si és el cas, de les corresponents condicions particulars del servei contractat. Es fa constar que, en cas de conflicte o contradicció entre les condicions generals d'ús i les condicions particulars, prevaldran aquestes últimes.

10.2. Garanties i responsabilitat: EVENIA HOTELS no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat dels danys i / o perjudicis que es puguin deure a la falta de disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentés facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

EVENIA HOTELS queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se respecte al contingut de les opinions o comentaris publicats a la seva pàgina web, realitzats pels seus usuaris.

10.3 . Data Prevista d’Obertura: EVENIA HOTELS garantirà als Usuaris, sens perjudici del que es dirà, que els seus establiments hotelers estaran oberts i operatius en les dates d’obertura que hagi comunicat als Usuaris.

No obstant, EVENIA HOTELS no es farà responsable de la falta o impossibilitat d’obertura dels establiments quan aquesta derivi de l’existència de causes de força major (segons aquest concepte ha quedat definit al paràgraf 8.9) i, en general, de circumstàncies extraordinàries i imprevisibles que impedeixin o generin un cost econòmic excessiu per a EVENIA HOTELS el fet d’obrir els establiments (amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en cas que s’hagin de realitzar obres/reparacions en els establiments amb caràcter imminent o per adequar-se a la normativa aplicable a cada moment o, en general, quan concorrin circumstàncies que dificultin greument la prestació dels serveis en comparació amb les condicions en les que es venien prestant amb anterioritat).

En aquest segon supòsit, les dates d’obertura comunicades per EVENIA HOTELS en cap cas constituiran, ni s’interpretaran com, un compromís en ferm ni una obligació per a EVENIA HOTELS, configurant-se aquestes comunicacions com simples previsions la confirmació de les quals dependrà de la evolució de les circumstàncies concurrents a cada moment, reservant-se EVENIA HOTELS el dret a modificar aquesta data inicialment prevista en funció dels seus interessos, necessitats o normativa legal aplicable a cada moment. En qualsevol cas, en cas que EVENIA HOTELS procedeixi a modificar les dates d’obertura previstes atenent a aquest segon supòsit, es permetrà als Usuaris la cancel·lació, sense despeses ni penalització alguna, de les reserves que es vegin afectades, quedant exempta de qualsevol altra responsabilitat més enllà de la devolució dels imports anticipats per les reserves afectades.

 1. Enllaços / Hipervincles

En el cas que la web refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, EVENIA HOTELS no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que EVENIA HOTELS no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un hipervincle no pressuposa relació de cap classe entre EVENIA HOTELS i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hipervincle amb la web, hauran d'obtenir autorització prèvia i per escrit d'EVENIA HOTELS, així com garantir que l'hipervincle només permet l'accés a les pàgines o serveis de l'esmentada Web, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la Web. Excepte aquells signes que formin part de l'hipervincle, l'usuari ha de garantir que la pàgina web en la qual s'estableixi l'hipervincle no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a EVENIA HOTELS.

 1. Supervivència

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies es regeixen per la legislació espanyola. EVENIA HOTELS i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que la llei estableixi una altra cosa. Constitueix aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre EVENIA HOTELS i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre tots dos.

➤ Evenia Hotels